Obsah

Späť

Číslo registratúrneho záznamu: OCUBUC2022/00123

Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021-2025

Oznamenie__o_strategickom_dokumente-POH_NR_kraja_na_roky_2021_-_2025.pdf (296.95 kB)

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021-2025“ je zverejnené na webovom sídle ministerstva:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-nitrianskeho-kraja-naroky-2021-2025

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

Uvedený strategický dokument podlieha posudzovaniu podľa zákona.

Vyvesené: 28. 4. 2022

Dátum zvesenia: 14. 5. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť