Obsah

Späť

Registratúrna značka: OCUBUC2022/00034

Úzamný plán regiónu Nitrianskeho kraja - správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-regionu-nitrianskeho-kraja-1

Oznamujeme verejnosti, že stanoviská verejnosti k správe o hodnotení strategického dokumentu, ktorým je územnoplánovacia dokumentácia a ku konceptu „Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja“ je možné predkladať najneskôr do 21 dní od zverejnenia na adresu:
Okresný úrad Nitra
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Štefánikova tr. 69
949 01 Nitra
e-mail: marianna.hradnanska@minv.sk
telefón: 037/6549391
Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu sú sprístupnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR:
www. enviroportal.sk v časti EIA/SEA
Konzultácie podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k správe o hodnotení strategického dokumentu a k návrhu strategického dokumentu „Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja“ je možné vykonať počas celého procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie na Okresnom úrade Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky alebo e-mailom).

Vyvesené: 12. 1. 2022

Dátum zvesenia: 2. 2. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť