Systém nakladania s odpadmi

vrátane triedeného zberu v obci Búč

 

Zber zmesových komunálnych odpadov

Obec Búč vykonáva zber a prepravu zmesových komunálnych odpadov mesačne 2x podľa harmonogramu.

Na zber zmesového komunálneho odpadu sú určené zberné nádoby vo veľkostiach 110l, 120l, 240l. Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodca odpadu priamo kúpou  zbernej nádoby v jej obstarávacej cene. Občania si môžu zakúpiť zbernú nádobu na Obecnom úrade v Búči.  Zberné nádoby sa nesmú preplňovať ani preťažovať odpadom. Nádoby, ktoré sú opatrené krytom, sa musia po vložení odpadu uzavrieť.

 

Do zberných nádob na zmesový komunálny odpad je možné ukladať iba zmesové komunálne odpady, ktoré sa nedajú ďalej triediť. Do týchto nádob je zakázané ukladať akékoľvek stavebné odpady a podobné odpady (zemina, kamene, drevo, popol a pod.), zložky triedeného systému zberu, nebezpečné odpady, biologicky rozložiteľný odpad, ako aj nebezpečné odpady.

 

Zber triedených odpadov

 

Na triedený zber komunálnych odpadov sú určené zberné nádoby – kontajnery vo veľkostiach 1100l a sú rozmiestnené na rôznych miestach v obci.

Modrý kontajner –3 ks -  na zber papiera

Zelený kontajner – 3 ks - na zber skla

Žltý kontajner – 7 ks - na zber plastu, kovy a viacvrstvové kombinované materiály

 

Zberné nádoby sú označené štítkom  na viditeľnom mieste a obsahuje údaje o tom, pre odpad z ktorých výrobkov je nádoba určená.

 

Vyprázdňovanie kontajnerov  sa uskutočňuje podľa harmonogramu zvozu zberovej spoločnosti.

 

Užívatelia zberných nádob sú povinní udržiavať v ich okolí poriadok a čistotu. Na miestach hromadného umiestnenia zberných nádob je zakázané ich premiestňovanie.