Ostatné kontakty

Ostatné kontakty

Matrikárka:

Angelika Bartonová

tel.:+421  911 817 887

e-mail: matrikabuc@obecbuc.sk

 

obecná pokladníčka – príjmy a výdavky cez pokladňu a ich zúčtovanie,

evidencia obyvateľov, stály zoznam voličov, hodnotenia na občanov, potvrdenie o trvalom pobyte,

osvedčovanie listín a podpisov,

matrikárka,

evidencia miestnych daní a poplatkov,

dokumentácia aktivačnej činnosti, VPP,

sociálna agenda

 

Účtovníčka:

Ing. Ibolya Kissová

Tel.: +421 911 817 887

e-mail: kissova@obecbuc.sk

 

obecná účtovníčka, evidencia majetku a jeho inventarizácie, rozpočet, fakturácia, účtovníčka eurofondov,

účtovníčka dotácií od štátu, NSK,

štatistika vychádzajúca z účtovníctva majetku, daňové priznania, mzdy aj MŠ, odvody - soc.zdrav. poisťovňa, daň zo mzdy,

štatistika TKO, štatistika školstva, štatistika, práca,

registrácia SHR,

nájomné zmluvy (nájomné byty, ostatné),

 

 

 

Gabriela Halászová

Tel.: +421 911 817 887

e-mail: info@obecbuc.sk

 

 

zápisy došlej a odoslanej pošty, odnáška pošty a archivácia dokumentov a dokladov obce,

podateľňa a výpravňa písomností, správa registratúry a archívu,

korešpondencia a úradné listy obce,

vyhlasovanie v miestnom rozhlase,

vypracovanie materiálov prenesenej štátnej správy,

 

 podanie žiadostí o nenávratné finančné prostriedky,

starostlivosť o webstránku obce – povinne zverejnené dokumenty,

zabezpečovanie zákona o ochrane osobných údajov,

evidencia priestupkov a súdnych rozhodnutí,

evidencia a koordinácia, opatrovateľskej služby,

vybavuje správnu agendu, týkajúcu sa stavebného konania v pôsobnosti obce v zmysle  zákonov, vrátane územnoplánovacej dokumentácie a evidenciu súpisných čísiel stavieb: ochrana ovzdušia a životného prostredia – delimitované činnosti,

zmluvy: príspevkových organizácií, ČOV,

agenda CO, vojenská evidencia, priestupkové konanie,

 

vypracovanie štatistických výkazov v oblasti kultúry a knižnice,

 koordinácia kultúrnej činnosti,  občianske a spoločenské záležitosti